Studii si cercetari de geofizica

STUDII ŞI CERCETĂRI DE GEOFIZICĂ

ARHIVA

TOMUL 43 – 2005

S U M A R

DOREL ZUGRĂVESCU, GABRIELA POLONIC, VICTOR NEGOIŢĂ –
Present state of stress determination in the Transylvanian Basin
using boreholes measurements / Stadiul actual privind determinarea
stresului în Bazinul Transilvaniei cu ajutorul diagrafiilor (PDF)

AURICĂ DAMIAN, DOREL ZUGRĂVESCU – Semnificaţii geodinamice
ale vitezelor undelor seismice longitudinale în unităţile vorlandului
şi Orogenului Carpaţilor Orientali / Significations géodynamiques
des vitesses des ondes sismiques longitudinales dans les unités de
l’avant-pays et de l’Orogène des Carpathes Orientales (PDF)

LUMINIŢA ARDELEANU, OLIVIA BAZACLIU – Evoluţia unor parametri
ai activităţii seismice, în relaţie cu producerea cutremurelor puternice
din regiunea Vrancea / Time evolution of seismic activity parameters
related to the occurrence of the strong earthquakes of Vrancea region … 41
FLORIN RĂDULESCU – Viteze seismice în litosfera crustală din România
/ Seismic velocities in crustal lithosphere of Romania (PDF)

LIGIA ATANASIU, DOREL ZUGRĂVESCU, MIOARA MANDEA, MIHAI
ROHARIK – Imagini ale componentelor câmpului geomagnetic din
partea de sud-est a Europei / Images of the geomagnetic field
components of the south-east Europe (PDF)

GABRIELA POLONIC, DOREL ZUGRĂVESCU, ION TOMA – Dinamica
recentă a blocurilor tectonice în zonele de amplasament al construcţiilor
hidroenergetice din România / The recent dynamics of the tectonic
blocks in the dam locations from Romania (PDF)

MARIUS VELESCU, ALEXANDRU B. POPESCU, KLAUS C. FISCHER –
Stratigraphic interpretation of the Badenian formations in the Romanian
part of the Pannonian Basin – The step from 2D to 3D / Interpretarea
stratigrafică a formaţiunilor badeniene în zona românească a
Bazinului Panonian – Evoluţia de la 2D la 3D (PDF)

IN MEMORIAM
ŞERBAN DRAGOMIRESCU – Profesorul ROBERT FICHEUX (1898–2005) … 105
Referate de doctorat susţinute în cadrul activităţii de pregătire a doctoranzilor în
perioada 1998–2004 (PDF)

TOMUL 44 – 2006

S U M A R

DOREL ZUGRĂVESCU, AURICĂ DAMIAN – Observaţii asupra faliei
Fierbinţi – Intramoesică şi a activităţii sale recent-actuale / Observations
sur la faille Fierbinţi – Intramoesique et l’activité récente-actuelle qui la
concerne (PDF)

VIRGIL BARDAN, DOREL ZUGRĂVESCU, LAURENŢIU ASIMOPOLOS –
Metodă de cercetare a subsolului cu ajutorul microseismelor în
vederea descifrării unor obiecte geologice / Sounding microseismic
method and its application for deciphering geological objects (PDF)

BOGDAN FELIX APOSTOL – Cercetări privind efectele de neliniaritate în
evaluarea şi reducerea riscului seismic / Research studies on nonlinear
effects in seismic risk assessing and mitigation (PDF)

DOREL ZUGRĂVESCU, HORIA MITROFAN, MIREL ENE – Notă
preliminară asupra unor variaţii anomale ale temperaturii apei freatice,
detectate în apropierea Observatorului Geodinamic Căldăruşani /
Preliminary note on some anomalous variations of the phreatic
groundwater temperature in the neighborhood of Căldăruşani
Geodynamic Observatory (PDF)

ŞTEFAN FLORIN BĂLAN, FLORIN RĂDULESCU – Parametrii fizici şi
elastici ai unor roci sedimentare din România / Physical and elastic
parameters of some sedimentary rocks from Romania (PDF)

EVOCĂRI
MATHEI M. DRĂGHICEANU (1844–1939) – Florin Rădulescu (PDF)

IN MEMORIAM
Dr. MARIUS-PETRE VISARION, correspondent member of the Romanian
Academy (1929–2006) (PDF)

MIRCEA V. MIŞICU (1926–2005) – Gheorghe Mărmureanu (PDF)